Avatar

Joanna Dargiewicz

Dr

Joanna Dargiewicz jest partnerem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, dr nauk chemicznych, polskim i europejskim rzecznikiem patentowym specjalizującym się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych, zwłaszcza z chemii oraz w badaniach patentowych.

Ukończyła studia chemiczne z wynikiem bardzo dobrym na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej praca magisterska przygotowana w Pracowni Technologii Światłowodów Wydziału Chemii UMCS w Lublinie dotyczyła badań właściwości mechanicznych Światłowodów z powłokami poliuretanowymi. Podczas studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS, w ramach programu stypendialnego Erasmus, prowadziła badania na Uniwersytecie w Limoges we Francji, które dotyczyły syntezy glikozylowanych porfiryn. Po powrocie w 2001 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UMCS, dotyczącą syntezy oraz właściwości kompleksów porfiryn z lantanowcami, wprowadzonych do matryc krzemionkowych otrzymanych metodą „zol-żel”.

Od wielu lat zajmuje się tłumaczeniem artykułów naukowych oraz patentów z dziedziny chemii, biochemii, biotechnologii, farmacji oraz medycyny, jak również analizą patentów oraz artykułów naukowych, mającą na celu gromadzenie informacji dotyczących nowych związków i substancji chemicznych dla międzynarodowych baz danych związków chemicznych (Beilstein oraz MDL).

Odbyła aplikację rzecznikowską w ramach kursu organizowanego przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w Warszawie. Ukończyła studia w Podyplomowym Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest polskim rzecznikiem patentowym, posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych Unii Europejskiej i wspólnotowych wzorów przemysłowych.

Od roku 2012 partner w kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy; rzecznik patentowy specjalizujący się w ochronie rozwiązań związanych z chemią, farmacją, medycyną i biotechnologią.

W 2016 roku zdała europejski egzamin kwalifikacyjny i uzyskała uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego.

Członek PIRP, EPI, INTA, AIPPI, obserwator przy APAA.

Specjalność

  • ochrona patentowa rozwiązań technicznych
  • strategie uzyskiwania i utrzymywania praw wyłącznych
  • szkolenia