Avatar

Andrzej Podszywałow

Mgr MBA

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, WNE, Cybernetyki i Informatyki (1976-1980), Master of Business Administration (1990-1991). Ekspert w dziedzinie wyceny trudnych do oszacowania wartości niematerialnych i prawnych, instrumentów kapitałowych oraz instrumentów pochodnych (22 + lat), z dużym doświadczeniem w zakresie wyceny know-how, patentów na wczesnym etapie komercjalizacji i startupów.

Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Warszawie (od 1999 r.) w zakresie: wyceny wartości niematerialnych (znaki towarowe, patenty, know-how), wyceny instrumentów kapitałowych (akcje, instrumenty pochodne), analizy ryzyka w zarządzaniu. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego (2011 - 2019). Autor wielu ekspertyz sądowych (odszkodowana z tytułu: naruszenia praw autorskich i praw własności przemysłowej, czynów nieuczciwą konkurencji).

W latach 2010-2014 Członek Specjalistycznego Zespołu ds. oceny wniosków w programach: Kreator innowacyjności i Patent Plus w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Członek Rady Programowej oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (od 2012 do 2017), po zmianie struktury CCT Szef grupy dyskusyjnej w zakresie wyceny. Wykładowca studiów podyplomowych SGH - „Wycena spółki kapitałowej” (2010-2015), aktualnie studiów podyplomowych SGH „Ceny Transferowe i Zarządzanie Podatkami” (od 2016 r.).

Samozatrudniony, działalność gospodarcza “wycenapraw.pl” prowadzona nieprzerwanie od 1995 roku. Autor kilkuset raportów z zakresu wyceny. Doświadczony gracz giełdowy na rynku instrumentów pochodnych.

Specjalność

  • zarządzanie finansowe
  • wycena wartości niematerialnych i prawnych
  • wycena własności intelektualnej
  • analiza kredytowa
  • modelowanie stochastyczne i analiza symulacyjna
  • wycena opcji realnych
  • ceny transferowe
  • jakościowa ocena ryzyka i ilościowy pomiar ryzyka
  • ekonomika sądowa